RODO – polityka prywatności
Wstęp
Celem i misją naszego przedsiębiorstwa jest dołożenie wszelkich starań, by wszelkie informacje jakie nam powierzacie pozostały prywatne. Sporządzając niniejszy dokument podjęliśmy się realizacji prawidłowych zasad, sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej oraz zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania danych osobowych.
Niniejszy dokument został opracowany dla realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO.
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
EMIBIG S.C. Emilia Kawa, Szymon Ledwoń?Ul. Sępowa 10, 42-200 Częstochowa?NIP: 5732848525?Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@emibig.com.pl?Adres poczty elektronicznej dot danych osobowych: rodo@emibig.com.pl
Obowiązek informacyjny zgodny z RODO.?Klienci?Cele  w jakich przetwarzamy dane osobowe klientów:
Cel pierwszy - Realizacja zawartej umowy?Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania. Celem przekazania danych osobowych jest wykonanie postanowień umowy tzn. sprzedaży i dostawy  zamówionego przez Ciebie towaru pod wskazany adres. Do realizacji usługi wykorzystujemy dane podane przez Ciebie, ma to na celu sprawne przeprowadzenie procesu zakupu – od jego zamówienia aż po dostawę.
Cel drugi – marketingowy – przesyłanie Newslettera.?Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, również aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to by umożliwić Ci robienie zakupów w naszym sklepie na promocyjnych warunkach, nazywamy to celem marketingowym, a realizujemy to za pośrednictwem tzw. Newslettera (choć wolimy nazwę Informator o nowościach) wyślemy Ci go na e-mail. Pozwala on nam dotrzeć do Ciebie z informacjami, które uważamy za przydatne dla Ciebie, gdybyś zachciał skorzystać z naszej oferty. Chcemy też stale poprawiać jakość naszych usług, w związku z czym zbieramy informacje które będą przydatne do tego celu, np. informacje o kosztach dostawy, terminach realizacji czy zadowoleniu naszych klientów. Informacje te nie są jednak poddane automatycznemu profilowaniu.
Cel trzeci – kontakt.?Twoje dane będą również wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pytanie. Możesz nas pytać o wszystko co dotyczy naszej działalności, jednak my aby Ci odpowiedzieć potrzebujemy Twojej zgody, na przetwarzanie Twoich danych. Nasze działania będą miały na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości z jakimi się do nas zwrócisz.
Podstawa korzystania z Twoich danych:
Przede wszystkim korzystamy z Twoich danych w sytuacji gdy:
Bez Twojej zgody – dla realizacji celu pierwszego – gdy zawieramy z Tobą umowę sprzedaży naszego produktu, przygotowania zamówienia i jego dostawy.
Gdy udzielisz nam zgody do korzystania danych w celu marketingowym lub w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie – zgoda jest udzielana tylko w tym celu byśmy mogli przesyłać Ci informacje o naszych promocjach, rabatach, usługach i produktach a także gdy zadasz nam pytanie na które chciałbyś aby udzielić Ci odpowiedzi tzn. tylko wtedy kiedy życzysz sobie być o nich informowany i kiedy wyrazisz swoją wolę na otrzymywanie takich informacji.
Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych:
1. a) w przypadku udzielania zgody (cel drugi i trzeci):
Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO
1. b) przed zawarciem umowy i przyj jej zawarciu (cel pierwszy):
Artykuł 6 ust. 1 lit. b i f RODO w związku z art. 66 do 721 kodeksu cywilnego
Co to oznacza?
W przypadku gdy zezwolisz nam na korzystanie z Twoich danych osobowych będziemy wysłali Ci informacje marketingowe, do momentu gdy zgodę na to wycofasz. Podobnie będziemy przetwarzali Twoje dane do momentu udzielania odpowiedzi na zadane nam pytanie, bądź jeżeli cofniesz zgodę już po jego zadaniu a przed udzieleniem odpowiedzi przez nas. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych pozwala na takie rozwiązanie, oczywiście do czasu wycofania Twojej zgody z Twoich danych będziemy korzystali, jednocześnie wycofanie zgody uniemożliwi nam korzystanie z danych w przyszłości. W przypadku gdy realizujemy zawartą z Tobą umowę sprzedaży musimy używać Twoich danych, by prawidłowo ją zrealizować, w związku z czym Twoje dane będziemy mieli w posiadaniu, jednak nie będą one służyły celowi marketingowemu po wycofaniu zgody na niego. Te dane posiadamy ponieważ w przeciwnym razie nie moglibyśmy zrealizować umowy a Ty nic nie mógłbyś od nas kupić.
Kategorie i zakres danych osobowych których używamy, by zrealizować umowę:
Do realizacji umowy (cel pierwszy):  imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kod pocztowy,?Do celu marketingowego (cel drugi): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.?Do kontaktu (cel trzeci): imię, nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego.
Komu są przekazywane Twoje dane osobowe/Kto ma do nich dostęp?
1) Pracownikom Administratora Danych Osobowych,?2) Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,?3) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,?4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu:
1. a) dla celu pierwszego – realizacji umowy sprzedaży – do momentu upływu terminu przedawnienia, generalną zasadą jest termin dwuletni w umowach zawieranych z konsumentami od dnia w którym powinniśmy otrzymać zapłatę, jednocześnie nawet w przypadku gdy zapłata zostanie dokonana, dane będą przechowywane w związku z możliwą reklamacją czy wykorzystaniem uprawnienia płynącego z rękojmi. Wskazanie konkretnego terminu dla rękojmi nie jest możliwe bowiem termin ten liczy się od dnia wykrycia ewentualnej wady. Jednocześnie, dane mogą być przechowywane do celów księgowych i rachunkowych tj. przez 5 lat licząc od roku następującego po roku w którym powstał obowiązek podatkowy.
Dane zostaną w związku z powyższym usunięte po upływie wszystkich powyższych terminów.
1. b) dla realizacji celu drugiego i celu trzeciego - celu marketingowego i kontaktu - tj działania w oparciu o zgodę -  do chwili jej wycofania i poinformowani nas o tym w sposób w niniejszej polityce przewidziany.
Pragniemy Cię również poinformować o prawie do dostępu do Twoich danych, a także do:
1. a) Jeżeli udzieliłeś zgody przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia, w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej mocy po jej udzieleniu a przed jej cofnięciem,
2. b) Sprostowania danych w sytuacji gdy dane posiadane przez nas są nieprawidłowe a także do uzupełnienia tych danych jeżeli będą one niekompletne, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania (jeżeli ich uzupełnienie będzie wykraczało poza cel przetwarzania uprawnienie do uzupełnienia nie będzie przysługiwało),
3. c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu,
4. d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, w tym celu zapoznaj się ze stroną https://uodo.gov.pl/
Informujemy, że przysługuje Ci prawo do bycia zapomnianym i zostanie ono zrealizowane w sytuacji gdy:
1. a) jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz ją w wybranym przez Ciebie momencie cofnąć, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail rodo@emibig.com.pl
Cofnięcie zgody - Wszelkie dane które Ciebie dotyczą zostaną wtedy usunięte, chyba że posiadamy je w związku z zamówieniem. W takim przypadku nie będziemy wykorzystywali twoich danych (w tym adresu e-mail) do informowania Cię o naszej działalności, jednak będziemy z nich korzystali by wywiązać się z umowy jaką z Tobą zawarliśmy. Jednocześnie musimy Cię prosić byś podał chociaż imię i nazwisko, byśmy mogli prawidłowo zrealizować Twoje żądanie. Bez identyfikacji osoby której dane dotyczą, nie będziemy mogli usunąć danych.
1. b) przetwarzanie danych jest zbędne dla celu w jakim zostały pozyskane – np. gdy umowa i płatności zostały zrealizowane, upłynął okres gwarancji i okres przechowywania danych wynikający z norm prawa powszechnie obowiązującego,
2. c) został wniesiony sprzeciw i brak jest nadrzędnego uprawnienia do przetwarzania danych,
3. d) dane byłby przetwarzane niezgodnie z prawem,
a także jeżeli usunięcie danych będzie wymagane przez przepisy obowiązuje w państwie członkowskim któremu podlega administrator lub w prawie Unii Europejskiej.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.?W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@emibig.com.pl?Monitoring Wizyjny CCTV
Kiedy nas odwiedzasz, Twój wizerunek może zostać zarejestrowany przez nasze kamery monitoringu. Dzieje się tak, ponieważ staramy się zapewnić bezpieczeństwo Tobie, naszym pracownikom, pracownikom naszych partnerów a także aby chronić naszą własność, znajdującą się na zajmowanym przez nas terenie, czy własność odwiedzających nas klientów. W tym celu, prowadzimy ciągły monitoring wizyjny niektórych obszarów sklepu i wokół niego. Nie prowadzimy monitoringu w miejscach, gdzie mogłoby to prowadzić do naruszenia Twojej prywatności. Nie wykorzystujemy też zarejestrowanego obrazu do żadnych innych celów i nie prowadzimy na nim dodatkowych analiz (np. w celach marketingowych). Dostęp do nagrań jest możliwy wyłącznie dla wąskiego grona naszych zaufanych pracowników i nie są one udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi, jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań. Czas przechowywania nagrań ograniczyliśmy do 7 dni i po tym czasie, są one nadpisywane, bez możliwości odtworzenia. W ramach prowadzonych działań, zarejestrowany obraz jest dostępny dla podmiotów trzecich, które świadczą dla nas usługi ochrony.
Kontrahenci – Partnerzy Handlowi.
1. Administratorem Państwa danych jest:
EMIBIG S.C. Emilia Kawa, Szymon Ledwoń?Ul. Sępowa 10, 42-200 Częstochowa?NIP: 5732848525
1. Cele w jakich przetwarzamy Państwa dane/ czyje dane przetwarzamy:
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania, na przykład w celu wykonania postanowień umowy. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być też podjęcie w przyszłości działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, (w tym ustalenia zakresu zamówienia, dokumentacji, i przygotowanie procesu realizacji) a także wykonania umowy. Dane której stroną jest osoba, której dane dotyczą, to również dane jej przedstawiciela, pełnomocnika i osoby upoważnionej do kontaktu w jej imieniu. Państwa dane osobowe są również pozyskane z rejestrów publicznie dostępnych w tym Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego a także w oparciu o informacje podane dobrowolnie przez osoby upoważnione do kontaktu w celu realizacji zamówienia.
1. Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych:
2. a) w przypadku udzielania zgody: Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO,?b) przed zawarciem umowy i przyj jej zawarciu: Artykuł 6 ust. 1 lit. b i f RODO w związku z art. 66 do 721 kodeksu cywilnego.
Kategorie i zakres danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.
1. Komu są przekazywane Państwa dane osobowe/Kto ma do nich dostęp?
1) Pracownikom Administratora Danych Osobowych,
2) Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
3) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,
4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
1. Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu:
W przypadku stałej współpracy gospodarczej  przechowywanie danych osobowych kontrahentów (klientów), dostawców i podmiotów współpracujących odbywa się w całym okresie jej realizacji, upływu okresu gwarancji, upływu okresów terminu płatności i przedawnienia wszystkich roszczeń jakie są z nią związane, a także okresu wynikającego z rozliczeń publiczno-prawnych wobec właściwych organów do tego powołanych (np. Urzędu Skarbowe).
W przypadku współpracy sporadycznej lub jednorazowej do końca upływu okresu terminu realizacji, płatności, przedawnienia wszystkich roszczeń związanych z daną umową,  a także okresu wynikającego z rozliczeń publiczno-prawnych wobec właściwych organów do tego powołanych (np. Urzędy Skarbowe).
1. Pragniemy Państwa również poinformować o prawie do dostępu do danych, a także do:
2. a) prawie do dostępu do danych, jeżeli udzieliliście Państwo zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, w każdym czasie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej mocy po jej udzieleniu a przed jej cofnięciem,
3. b) Sprostowania danych w sytuacji gdy dane posiadane przez nas są nieprawidłowe a także do uzupełnienia tych danych jeżeli będą one niekompletne, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania (jeżeli ich uzupełnienie będzie wykraczało poza cel przetwarzania uprawnienie do uzupełnienia nie będzie przysługiwało),
4. c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania,
5. d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym i zostanie ono zrealizowane w sytuacji gdy:
1. a) udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym; wszelkie dane zostaną usunięte, jednocześnie pragniemy podkreślić że w przypadku udzielenia zgody a następnie zawarcia umowy uprawnienie takie nie będzie przysługiwało ze względu na realizację przez nas na Państwa rzecz zamówienia,
2. b) przetwarzanie danych jest zbędne dla celu w jakim zostały pozyskane; np. gdy umowa i płatności zostały zrealizowane, upłynął okres gwarancji i okres przechowywania danych wynikający z norm prawa powszechnie obowiązującego,
3. c) został wniesiony sprzeciw i brak jest nadrzędnego uprawnienia do przetwarzania danych,?d) dane byłby przetwarzane niezgodnie z prawem a także jeżeli usunięcie danych będzie wymagane przez przepisy obowiązuje w państwie członkowskim któremu podlega administrator lub w prawie Unii Europejskiej.
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.?8. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@emibig.com.pl
Korzystanie z domeny przez Użytkowników
Pliki cookies
* Serwis korzysta z plików cookies.
* Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Twojego urządzenia i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
* Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO (Administrator Danych Osobowych).
* Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
* a) statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
* b) określania Twojego profilu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych. Podkreślamy , że nie jesteśmy odpowiedzialni za profilowanie, pliki te są wykorzystywane przez dostawców usług internetowych.
* W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
* Informujemy, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka „pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.
* Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
Logi Serwera
* Informacje o niektórych Twoich zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
* Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
* a) czas nadejścia zapytania,
* b) czas wysłania odpowiedzi,
* c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
* d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
* e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
* f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
* g) informacje o adresie IP.
* Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

© SolEx B2B